Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

Tel mee met Taal en de inzet van Kunst van Lezen
(Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek)


Diverse documenten over Tel mee met Taal actielijn 4A 'Laagtaalvaardige ouders bereiken' vindt u hier.

 

 

 

Logo Tel mee met Taal

Wat
Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het reguliere onderwijs. Gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties worden ondersteund met instrumenten en methoden, kennis en expertise. Zo kunnen gemeenten hun wettelijke taken in het kader van vve, volwasseneneducatie en bijstand beter uitvoeren, wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen tienduizenden Nederlanders betere kansen op integratie en volwaardige maatschappelijke participatie.

Count on Skills
Count on Skills is a national action programme by the ministries of Education, Culture and Science (OCW), Social Affairs and Employment (SZW) and Health, Welfare and Sport (VWS) aimed at preventing and combating illiteracy and promoting reading, supplementary to regular education programmes. Read more: the Letter of the The Ministry of Education, Culture and Science and the Good Practice.

Voor wie
Voor elke gemeente en haar partners die een krachtig en effectief taalbeleid willen opzetten of behouden, waarin alle inwoners kansen krijgen om beter te leren lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

Waarom
Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland beheersen ongeveer 1.3 miljoen volwassenen de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften en medicijnbijsluiters niet goed lezen, weten ze hun weg slecht te vinden op het internet, zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. Dat maakt deze mensen kwetsbaarder en kost de samenleving onnodig veel geld. Investeren in leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden is daarom een investering die loont, zowel voor laaggeletterden persoonlijk als voor de maatschappij in het algemeen.

Waar
Dankzij gezamenlijke financiering van de ministeries van OCW, SZW en VWS is het actieprogramma landelijk beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten en organisaties die zich samen met gemeenten willen inzetten voor de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid.

Wanneer
Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt van 2016 tot en met 2018.

Doelstellingen
Met het actieprogramma worden tussen 2016 en 2018 de volgende doelen nagestreefd.

  1. Tenminste 45.000 Nederlanders verbeteren hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
  2. 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.

Dit zijn mijlpalen op weg naar structurele afname van het aantal laaggeletterden in Nederland.


Vijf actielijnen
Tel mee met Taal is opgebouwd uit 5 samenhangende actielijnen:

  1. Lokale netwerkaanpak via Taal voor het Leven.
  2. Regionale taalakkoorden.
  3. Leesbevordering via Kunst van Lezen.
  4. Experimenten: 4A Laagtaalvaardige ouders bereiken, 4B Educatie voor Vrouwen met Ambitie en nieuwe nog te beleggen experimenten.
  5. Kennis en communicatie, ter ondersteuning van de regionale en lokale aanpak van Tel mee met Taal zal het rijk (ministeries van OCW, SZW en VWS) een aantal landelijke ondersteuningstaken organiseren op het terrein van onderzoek, communicatie, monitoring en evaluatie, en het inrichten van een steunpunt basisvaardigheden.


Convenant samenwerking
Er zijn twee hoofduitvoerders die het programma dragen: Stichting Lezen & Schrijven voor de curatieve kant en Stichting Lezen (samen met mede-uitvoerder de KB) voor de preventieve kant. Actielijnen 1, 2 en 4B worden uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven. Actielijn 3 door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. En Actielijn 4A ook door deze partijen aangevuld met Stichting Lezen & Schrijven. De drie organisaties sluiten eind 2015 een convenant waarin de samenwerking wordt vastgelegd.

Actielijn 3 Leesbevordering via Kunst van Lezen
Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Stichting Lezen als penvoerder en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten, staat centraal.

Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen:


De pijlers van Kunst van Lezen zijn gebaseerd op het concept LEES:


BoekStart en de Bibliotheek op school worden vanuit het centrale beleidsuitgangspunt ‘de doorgaande leeslijn’ uitgevoerd. Bibliotheken spelen een centrale rol en coördineren de activiteiten van Kunst van Lezen in hun werkgebied. Scholen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven krijgen ondersteuning van de lokale bibliotheek voor het vormgeven van een leesbevorderingsaanpak. De (Samenwerkende) Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI) bieden lokale bibliotheken ondersteuning bij het goed implementeren van de programma’s en staan in contact met de landelijke organisatie.

Actielijn 4A: Pilot Kunst van lezen - Laagtaalvaardige ouders bereiken
Kunst van Lezen helpt laagtaalvaardige ouders om in gezinsverband aan de slag te gaan met lezen en voorlezen. Het experiment is gericht op bewustwording en het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders binnen BoekStart (gericht op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders) en de Bibliotheek op school basisonderwijs. Tegelijkertijd worden ouders geënthousiasmeerd om zelf een taalcursus te volgen. Stichting Lezen en de KB voeren deze pilot uit in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. De focus ligt in 2016 op het beter bereiken van gezinnen met kleine kinderen via het consultatiebureau.

Waarom Kunst van Lezen?