Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

Tel mee met Taal en de inzet van Kunst van Lezen
(Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek)


Diverse documenten over Tel mee met Taal actielijn 4A 'Laagtaalvaardige ouders bereiken' vindt u hier.

Logo Tel mee met Taal

Wat
Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS, gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het reguliere onderwijs. Gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties worden ondersteund met instrumenten en methoden, kennis en expertise. Zo kunnen gemeenten hun wettelijke taken in het kader van vve, volwasseneneducatie en bijstand beter uitvoeren, wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen tienduizenden Nederlanders betere kansen op integratie en volwaardige maatschappelijke participatie.

Count on Skills
Count on Skills is a national action programme by the ministries of Education, Culture and Science (OCW), Social Affairs and Employment (SZW) and Health, Welfare and Sport (VWS) aimed at preventing and combating illiteracy and promoting reading, supplementary to regular education programmes. Read more: the†Letter of the The Ministry of Education, Culture and Science and the†Good Practice.

Voor wie
Voor elke gemeente en haar partners die een krachtig en effectief taalbeleid willen opzetten of behouden, waarin alle inwoners kansen krijgen om beter te leren lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

Waarom
Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland beheersen ongeveer 1.3 miljoen volwassenen tussen 15 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften en medicijnbijsluiters niet goed lezen, weten ze hun weg slecht te vinden op het internet, zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. Dat maakt deze mensen kwetsbaarder en kost de samenleving onnodig veel geld. Investeren in leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden is daarom een investering die loont, zowel voor laaggeletterden persoonlijk als voor de maatschappij in het algemeen.

Waar
Dankzij gezamenlijke financiering van de ministeries van OCW, SZW en VWS is het actieprogramma landelijk beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten en organisaties die zich samen met gemeenten willen inzetten voor de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid.

Wanneer
Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt van 2016 tot en met 2018. Op 18 maart 2019 hebben de betrokken bewindspersonen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de aankondiging dat Tel mee met Taal (en ook Kunst van Lezen) tot en met 2024 wordt voortgezet. Ook het ministerie BZK raakt betrokken vanwege de digitale inclusie. Zie: Kamerbrief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Doelstellingen
Met het actieprogramma werden tussen 2016 en 2018 de volgende doelen nagestreefd.

  1. Tenminste 45.000 Nederlanders verbeteren hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname. Deze doelstelling is met 80.000 Nederlanders ruimschoots gehaald.
  2. 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Deze doelstelling is ook gehaald, zie het Feitenrelaas 2018.