Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

De totstandkoming van lokale en regionale leesbevorderingsnetwerken.


Hier vindt u diverse documenten over Leesbevorderingsnetwerken, zoals bijvoorbeeld het rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Klik hier voor het factsheet Meer lezen, beter in taal - Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking en het factsheet over exploitatiemodellen leesbevorderingsprogrammaís voor gemeenten.

Film over Leesbevorderingsnetwerken

Leesbevorderingsnetwerken

De ontwikkeling van structurele strategische, beleidsmatige en uitvoerende leesbevorderingsnetwerken is een kernpunt van Kunst van Lezen. Het is de schil om de andere twee programmaonderdelen. Kunst van Lezen heeft de laatste tien jaar een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering in gang gezet. Meer dan 90% van de bibliotheken werkt in netwerkverband aan leesbevordering. Doel van deze netwerken is het bijeenbrengen van relevante partijen op het terrein van leesbevordering en taalonderwijs met de lokale Bibliotheek als spil en aanvoerder van dit netwerk. De deelnemers aan het netwerk wisselen onderling kennis en ervaringen uit en ontwikkelen een gezamenlijke, integrale visie op de aanpak van leesbevordering in het onderwijs in brede zin.

Netwerken in niveaus
Het is belangrijk dat iedere betrokkene binnen een basisbibliotheek een verantwoordelijkheid heeft op zijn of haar niveau. Dit betekent dat Kunst van Lezen uitgaat van vier afzonderlijke netwerken:
1.†††††† Een horizontaal strategisch netwerk
2.†††††† Een horizontaal beleidsmatig netwerk
3.†††††† Een horizontaal uitvoerend netwerk
4.†††††† Een verticaal intern netwerk

Leesbevorderingsnetwerken

Verbinding preventie en curatie laaggeletterdheid via geletterdheidsnetwerken 2017-2019
In de zomer van 2017 is het rapport De cyclus van laaggeletterdheid doorbroken verschenen. In dit rapport zijn de mogelijkheden verkend tot het verbinden van preventieve en curatieve activiteiten rond laagtaalvaardige gezinnen binnen een geletterdheidsnetwerk, aangevoerd door de gemeente maar met een heldere rol voor Bibliotheken. Een drietal goede voorbeelden waarin de Bibliotheek een belangrijke rol speelt wordt uitvoerig besproken. In 2018 zijn directies van Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Helmond-Peel ondersteund door twee verkenners bij het verkennen wat beleid rond laagtaalvaardige gezinnen betekent voor samenwerking binnen de organisatie. Op basis van deze verkenningen is het rapport Werken aan een geletterde samenleving opgeleverd. Dit rapport is vergezeld gegaan van een oplegger waarin het rapport wordt samengevat.†De kennis die in deze fase is opgedaan is tussen najaar 2018 en voorjaar 2020 door de adviseurs toegepast in een reeks stimuleringstrajecten. Tijdens deze stimuleringstrajecten hebben de adviseurs, samen met POI's, Bibliotheken begeleid om met name op strategisch niveau stappen te zetten richting een betere inbedding van de gezinsaanpak. Daarnaast hebben de adviseurs in deze periode bij talloze overleggen, masterclasses, conferenties en presentaties hun kennis en ervaring gedeeld. Ook hebben de adviseurs de eerder opgedane kennis en ervaring vertaald naar een aantal instrumenten, een groot aantal presentaties gegeven, overleggen geŽntameerd en een expertmeeting georganiseerd.

Eerdere publcaties over leesbevorderingsnewerken
In december 2012 is de gewijzigde herdruk van de publicatie Werken aan netwerken uitgekomen. Deze beschrijft strategische netwerkvorming voor managers en beleidsmedewerkers. Er wordt met name ingegaan op de strategische rol die een Bibliotheek kan innemen in een lokaal netwerk.

In het voorjaar van 2011 is de publicatie Het plezier in lezen staat voorop verschenen. Daarin worden praktische handvatten geboden voor de start en organisatie van een netwerk voor leescoŲrdinatoren.

Campagne Leesbevorderingsnetwerken (2013-2014) op managementniveau
Kunst van Lezen heeft vanaf 2009 de leesbevorderingsnetwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau centraal gesteld om succesvol te werken met BoekStart en de Bibliotheek op school. Verder zijn bibliotheekmedewerkers en directies in de vorm van pilots, trainingen en een zestal regionale conferenties geÔnformeerd over recente ontwikkelingen en kansen voor samenwerking op meerdere niveaus.

Dit traject werd in 2012-2015 vervolgd waarbij het versterken en borgen van leesbevorderingsnetwerken centraal stond. Uit de vele aanmeldingen voor de campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau blijkt dat de strategische laag serieus aan de slag gaat met borging van leesbevordering in het beleid van basisbibliotheken. In 2013 en 2014 heeft Kunst van Lezen samen met de PSOís provinciale conferenties georganiseerd over nieuwe samenwerkingsstrategieŽn voor kinderopvang, primair onderwijs en Bibliotheken.

Klik hier voor de film Meer lezen, beter in taal van Kees Broekhof, een van de sprekers op de conferenties.

Leesbevorderingsnetwerken en de Lokale Educatieve Agenda (2011)
Oberon heeft in opdracht van Kunst van Lezen in voorjaar 2011 een advies uitgebracht voor directies, waarin aangegeven wordt welke stappen moeten worden gezet voor het verkleinen van de afstand tussen de Bibliotheek, de gemeente en schoolbesturen. Dit met als doel deel te kunnen nemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA).