Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken

De Bibliotheek op school

Projectplannen, aanvragen, rapportages en brochures rond De Bibliotheek op school zijn hier te vinden: achtergrondinformatie primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het Jeugdjournaal had in 2015 een item over De Bibliotheek op school.

Bekijk de site pro.debibliotheekopschool.nl voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook worden er nieuwsbrieven verstuurd.

Bekijk de film Meer lezen, beter in taal, een college door Kees Broekhof, expert Leesbevordering voor Kunst van Lezen. Taalexpert bij Sardes, School Aan Zet en Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Download het factsheet Meer lezen, beter in taal - Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking.

Factsheets over exploitatiemodellen leesbevorderingsprogramma’s
1. de Bibliotheek op school – primair onderwijs
2. de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs

Logo Bibliotheek op school

Voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Het aantal Bibliotheekleden neemt af en de Bibliotheken lenen minder boeken uit. Veel Bibliotheken beraden zich op de vraag hoe zij in de toekomst een andere rol kunnen gaan vervullen. Een belangrijke mogelijkheid voor een toekomstbestendige rol voor de Bibliotheken is een nauwe samenwerking met scholen. Dit is mede van belang omdat er bij de verschillende overheden zorg is over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Hiermee heeft de Bibliotheek voldoende munitie in handen om te overtuigen.

Zie ook de brochures Meer lezen, beter in taal - basisschool en Meer lezen, beter in taal - vmbo die Sardes voor Kunst van Lezen heeft samengesteld.

Bibliotheek op de Basisschool
Kunst van Lezen heeft op grond daarvan in 2008 het project Bibliotheek op de Basisschool opgezet. In de volgende vier jaar is dit concept gefaseerd op 173 scholen in Nederland ingevoerd. Steeds onder regie van de lokale Bibliotheken en in de loop van 2010 met ondersteuning van PSO’s. Op basis van effectmeting is duidelijk geworden dat het aantal jeugdleden op de betreffende scholen na invoering van Bibliotheek op de Basisschool met gemiddeld 65% toeneemt en het aantal uitleningen met gemiddeld 115%.

De Bibliotheek op school - basisonderwijs
In 2012 hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek gekozen voor een landelijke aanpak vanuit de Bibliotheeksector voor de basisscholen. Het project Bibliotheek op de Basisschool ging over in dit landelijke initiatief: de Bibliotheek op school PO (primair onderwijs), voor meer informatie: pro.debibliotheekopschool.nl. Kunst van Lezen ondersteunt deze aanpak met inzet van mensen en middelen. Een special team werd in 2012 aangesteld om de Bibliotheek op school BO namens KB (voorheen SIOB) uit te werken. De aanpak is gepresenteerd aan het onderwijs op de NOT in januari 2013 en 2015.

Vanaf 2013 wordt de strategische coördinatie van de Bibliotheek op school uitgevoerd door Kunst van Lezen.

Zie ook de toolkit voor Bibliotheken met de materialen in de huisstijl van de Bibliotheek op school en het magazine Overal! de Bibliotheek op school (NOT, jan 2017).

Lezen is leuk!
Lezen is leuk!
richt zich op de ondersteuning van basisscholen die voornamelijk in krimpgebieden liggen. Honderd scholen in deze gebieden waar het aantal leerlingen eerder daalt dan stijgt, krijgen een speciale boekenkast, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs. Daardoor verbetert de leesomgeving op de scholen, waar leerlingen en hun ouders gestimuleerd worden om meer (voor) te lezen. Bovendien krijgen alle kinderen een Boekenbon van 10 euro, waarmee ze tijdens de aftrap van het project een boek voor zichzelf kunnen uitzoeken.
Lezen is leuk! is een initiatief van Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland. De scholen die de goedgevulde boekenkast ontvangen gaan meedoen aan het programma de Bibliotheek op school.

Cultuurhistorische canon
Vanaf september 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. De centrale site van de canon is entoen.info, de gelijknamige organisatie is verantwoordelijk voor implementatie van de vijftig vensters in het onderwijs. Kunst van Lezen heeft in 2010 de vijftig canonvensters vanuit een literair perspectief toegankelijk gemaakt voor het onderwijs, door jeugdboeken te koppelen aan de vensters. Vanaf 2012 is het onderdeel canon ondergebracht bij de pijler ‘collectie’ binnen de Bibliotheek op school. Lees meer over de Cultuurhistorische canon.

De Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs
De succesvolle aanpak van de Bibliotheek op school BO is voor Kunst van Lezen aanleiding te kiezen voor een uitbreiding naar het voortgezet onderwijs (VO). Die uitbreiding biedt de Bibliotheken een strategische aanpak voor structureel samenwerken met het voortgezet onderwijs. De pijlers zijn collectie, lezen en mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu bestaande uit een aantal bouwstenen die o.a. voortkomen uit (elementen van) bestaande Bibliotheekprojecten. In opdracht van Kunst van Lezen heeft Marleen Wijnen een plan van aanpak geschreven.

Lees de samenvatting en het volledige plan van aanpak. Bekijk het schematisch overzicht van de Bibliotheek op school VO uit het plan van aanpak en de laatste stand van zaken.

Op basis van het plan van aanpak is Kunst van Lezen een vervolgtraject gestart. Dit traject is gericht op het verder vormgeven van strategische en beleidsmatige keuzes van deze samenwerking door en voor de Bibliotheken.

Download de folder over de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs (versie december 2012).

Mediatheken in het voortgezet onderwijs. Een werkveld in beweging luidt de titel van het rapport van het onderzoek dat bureau Oberon in opdracht van Kunst van Lezen heeft uitgevoerd. In het rapport wordt een beeld geschetst van de actuele stand van zaken rond mediatheken in het voortgezet onderwijs.

Op 5 juni 2014 vond het congres Mediatheek & Bibliotheek, sleutel tot succes! plaats in Almere. Download het uitgebreide tekst- en beeldverslag.

Relevante documenten/film
- Een bericht over de pilot die urgentie van een bibliotheek op het vmbo bevestigt (maart 2014).
- De brochure De Bibliotheek op school in het vmbo (jun 2013)
- De brochure Meer lezen, beter in taal - vmbo (sep 2015)
- De film Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen (okt 2015)

Zie ook de toolkit voor Bibliotheken met de materialen in de huisstijl van de Bibliotheek op school en het magazine Verder met de Bibliotheek op school (NOT, jan 2017)

De Bibliotheek op school in het vmbo: praktijkbeschrijvingen online
Het programma de Bibliotheek op school - vo is in volle gang! In de zomer van 2013 is de brochure De Bibliotheek op school in het vmbo verschenen. Marleen Kieft van Oberon heeft hiervoor zes heel verschillende lokale voorbeelden van samenwerking tussen Bibliotheken en vmbo-scholen bezocht en beschreven. Lees hier de praktijkbeschrijvingen nu al te lezen. Het zijn zes hele praktische verhalen, die veel informatie - en inspiratie - bieden voor uw Bibliotheek of school.

De Bibliotheek op school in het mbo
In 2016 verscheen de brochure Meer Lezen, beter in taal in het mbo. Kees Broekhof laat hierin zien dat door meer vrijlezen en meer met plezier te lezen studenten meer leeskilometers maken en dat daardoor de lees- en taalvaardigheid van studenten in het mbo verbetert. Tegen deze achtergrond is Kunst van Lezen in 2017-2018 gestart met drie pilots de Bibliotheek op school in het mbo. In januari 2018 zijn nog eens drie pilots gestart en het is de wens om ook in 2019 te starten met drie pilots in het mbo.

De Bibliotheek op school is kort gezegd een programma waarin vrij lezen, vrijetijdslezen en plezier in lezen centraal staan, vanuit de speerpunten leesomgeving, expertise, evidentie en samenwerking. Een duurzame samenwerking tussen tenminste de Bibliotheek en een mbo. Maar ook met andere partners als gemeente, culturele instellingen en bedrijfsleven. Met betrokkenheid vanuit verschillende niveaus: het strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau. De activiteiten vinden plaats in de klas, de bibliotheek op school en/of de bibliotheek in stad of dorp. Naast de genoemde speerpunten van Kunst van Lezen werken de pilots ieder vanuit een eigen speerpunt of invalshoek, waarin duurzaamheid en borging van de samenwerking belangrijke voorwaarden zijn.

De Bibliotheek op school in het mbo is een voortzetting van het programma voor het vmbo, het basisonderwijs, VVE en kinderopvang, bestaande uit bouwstenen: werkend aan een doorgaande lijn van 0-23 jaar. Met de resultaten van de pilots geeft Kunst van Lezen invulling aan die bouwstenen voor het mbo: netwerk & beleid, expertise, collectie, digitaal portaal, lees- en mediaplan, activiteiten en monitor.

Op 2 november 2018 vond het congres Meer lezen, beter in taal in het mbo plaats met als centrale vraagstelling wat is de volgende stap. De opbrengsten van dit congres kunt u vinden bij Achtergrondinformatie.


Bibliotheek op school