Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
BoekStart op het Jaarcongres JGZ 201312-12-2013

Op dinsdag 10 december vond het Jaarcongres JGZ 2013 plaats in de Reehorst te Ede, met als thema: ‘De JGZ als verbinder in het lokale sociale domein’. De circa 400 deelnemers bestonden uit professionals uit de jeugdgezondheidszorg op uitvoerend, ondersteunend, beleids- en managementniveau. Maar ook politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties die met de jeugdgezondheidszorg te maken hebben, waren van de partij.

BoekStart was vertegenwoordigd met een stand en had speciaal voor dit congres een folder over leesontwikkeling gemaakt met praktische tips: Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar, hoe doe je dat?. Professionals uit de jeugdgezondheidszorg kunnen hieruit informatie putten en die ook weer doorgeven aan ouders.

Het programma startte met een aantal plenaire presentaties waaronder een lezing van Hugo De Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin te Rotterdam. Hij zette de werkwijze van de JGZ in zijn gemeente uiteen, die gekenmerkt wordt door een samenwerking tussen iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de zorg voor jeugd en gezin en door laagdrempelige wijknetwerken.

Vervolgens was er de keuze uit dertien workshops in twee ronden. De workshop ‘Vernieuwde voorlichting JGZ 0-4 jaar’ gaf onder meer een samenvatting van het BAGAGE-onderzoek (BAby GezondheidsAdvies GEwogen): een evaluatie van advies en voorlichting tussen zes en elf maanden. Dit is van belang voor BoekStart omdat dit de periode is waarop het consultatiebureau in het gesprek over taalontwikkeling BoekStart (opnieuw) onder de aandacht brengt bij de ouders.

Diverse JGZ-organisaties experimenteren met flexibilisering van contactmomenten. GGD Midden-Nederland, die het BAGAGE-onderzoek uitvoerde, heeft twee contactmomenten tussen zes en elf maanden laten vervallen voor kinderen zonder risico. De vraag is of ouders dan nog voldoende voorlichting over belangrijke onderwerpen krijgen en hoe afgestemd kan worden op hun wensen. Dit werd in het BAGAGE-onderzoek onderzocht.

Uit de vragenlijst die in opdracht van de 25 gemeenten werd verspreid onder ouders van 17.000 kinderen van bijna elf maanden, bleek dat de meeste belangstelling uitgaat naar voorlichting over voeding (respons 60%). Daarnaast waren er vragen over kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag met betrekking tot voeding, gebitsverzorging en wiegendood, omdat de periode tussen zes en elf maanden als meeste optimaal beschreven wordt voor advisering over deze onderwerpen. Helaas was taalontwikkeling niet als onderwerp in het onderzoek meegenomen. Bij navraag bleek echter dat de aanwezige professionals doordrongen waren van het belang van taalstimulering en goed op de hoogte waren van de rol van BoekStart daarbij.

Ook tijdens de workshop ‘Toeleiding van kinderen naar VVE’ bleek BoekStart goed op het netvlies te staan van de jeugdgezondheidszorg. Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) is een mogelijkheid om jonge kinderen een taalrijke omgeving te bieden. De staatssecretarissen van VWS en OCW kennen jeugdgezondheidszorg in de toeleiding naar VVE een belangrijke rol toe. Tijdens de workshop werd stilgestaan bij die rol van de jeugdgezondheidszorg aan de hand van de handreiking die het NCJ op verzoek van VWS gaat uitgeven over de toeleiding naar VVE door de jeugdgezondheidszorg. Medewerkers van de GGD Den Haag en GG&GD Utrecht presenteerden hoe hun organisatie inhoud geeft aan de rol van de jeugdgezondheidzorg door middel van opsporen van taalachterstand. Hierbij werd BoekStart meerdere malen genoemd in het kader van preventie. 

BoekStart op Jaarcongres JGZ 2013

BoekStart op Jaarcongres JGZ 2013

Terug naar het overzicht