Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Jongens bovenbouw belangrijke groep voor de Bibliotheek op school 03-07-2013

De Monitor de Bibliotheek op School is primair bedoeld om scholen feedback te geven op hun leesbevorderingsinspanningen. Veel bibliotheken en scholen zijn enthousiast over dit instrument om leesmotivatie te meten. Het geeft goed inzicht hoe je school ervoor staat ten opzichte van bijvoorbeeld landelijke gemiddelden. Grafieken vormen de basis voor bibliotheken om gericht met de scholen aan de slag te gaan om het leesklimaat te verbeteren. Daarmee is het een fundamentele bouwsteen van de Bibliotheek op school. Strategisch is de Monitor van belang in de communicatie met gemeente en schoolbesturen. Deze partijen zijn ge´nteresseerd in de opbrengsten van hun inspanningen. Landelijk geldt hetzelfde voor OCW.á

Na de meting in het schooljaar 2012-2013 heeft Kunst van Lezen aan Sardes opdracht gegeven een analyse te maken op basis van de resultaten. Een van de bevindingen laat zich als volgt omschrijven:

De bovenbouw van de basisschool, en dan vooral de groep jongens, moet een belangrijkere doelgroep worden voor de bibliotheek. Kinderen krijgen volop impulsen voor lezen en leesplezier totdat ze in groep 3 komen. Vanaf groep 3 laten veel ouders en leerkrachten het afweten. Er wordt minder voorgelezen, minder gepraat over boeken en het gezamenlijk bibliotheekbezoek neemt af. Geen wonder dus dat het enthousiasme voor lezen afneemt in de bovenbouw.

In september zal de volledige rapportage beschikbaar zijn. Deze beschrijft het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en de ondersteunende rol van leesconsulenten. De auteurs hebben ook adviezen opgenomen voor het strategisch en beleidsmatig gebruik van de gegevens uit de monitor. Sardes heeft eveneens gekeken naar mogelijke verschillen tussen scholen met weinig of veel kinderen van laagopgeleide ouders.

De monitor de Bibliotheek op school bevat thans gegevens van meer dan 30.000 basisschoolleerlingen, 3000 leerkrachten en 300 leesconsulenten.

Monitor de Bibliotheek op School

Terug naar het overzicht