Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Campagne strategische leesbevorderingsnetwerken werpt vruchten af19-06-2013

De campagne strategische leesbevorderingsnetwerken van Kunst van Lezen draait op volle toeren. In (bijna) alle provincies hebben workshopseries plaatsgevonden of zijn in voorbereiding. In Utrecht vond inmiddels ook een eerste levendige en effectieve conferentie plaats. Dit najaar volgen minimaal vijf tot zeven conferenties verspreid over het hele land.

Inhoud en doelstellingen
De campagne bestaat uit een workshoptraject waaraan drie tot soms wel acht bibliotheken tegelijkertijd deelnemen en een conferentie op provinciaal of regionaal niveau. Het doel is om bibliotheken te ondersteunen bij de strategische en bedrijfsmatige omslag die nodig is om een groter en toekomstbestendig bereik te realiseren van het educatieve programma in het algemeen en BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school in het bijzonder. Daarbij is de focus niet beperkt tot het primair onderwijs; ook het voorgezet onderwijs komt aan de orde (in bijzonder het vmbo). Via de conferenties wordt ingezet op het versterken en verrijken van de relaties met belanghebbenden (kinderopvang, onderwijs, gemeente).
In de intensieve workshops worden plenair discussies gevoerd, veelal naar aanleiding van het werken in groepen, soms per bibliotheek, soms juist gemengd. Veelal voortbordurend op het huiswerk dat de deelnemers vooraf hebben moeten maken. De ontwikkelingen binnen en buiten de bibliotheken gaan snel. Het is verbouwen met de winkel open en soms schaken op drie borden tegelijkertijd. Gedurende het traject moeten de ambities zo nu en dan ook worden bijgesteld.
Met de verkenningen binnen de workshops en de gerichte oefeningen kunnen bibliotheken globale beleidskeuzes maken of voorbereiden. Het is aan de bibliotheken zelf om deze na de sessies verder invulling te geven.

Deelname en planning
Een groot aantal bibliotheken uit vrijwel alle provincies heeft zich aangemeld. Vijf workshopseries (in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant regio Zuid-Oost en Utrecht) zijn inmiddels afgerond. Een andere workshopserie (Noord-Brabant regio Noord-Oost) wordt direct na de zomervakantie afgerond. De nog volgende workshopseries zijn in gang gezet voor dit najaar of begin 2014. In Overijssel wordt op dit moment de Bibliotheek Kampen op individuele basis begeleid.
In totaal zullen twaalf of dertien series worden doorlopen. Het tempo van het team ligt hoog, en dat moet ook wel, gezien de vaak acute ondersteuningsvraag van de betrokken bibliotheken. Bibliotheken beginnen liever vandaag dan morgen aan de sessies.

Pittig maatwerk
Steeds opnieuw leiden de workshopseries tot de conclusie dat de daadwerkelijke invoering van de educatieve programma’s van Kunst van Lezen – BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school - neerkomt op het maken van grote en vaak ook pijnlijke keuzes. Keuzes bovendien die in nauw overleg met een groot aantal samenwerkingspartners moeten worden gemaakt. Niet zelden moet de bedrijfsvoering op onderdelen volledig over de kop. Zeer complex dus. De workshopserie wordt juist daarom als belangrijke ondersteuning ervaren.
Omdat bibliotheken sterk verschillen in uitgangssituatie, ambitieniveau, tempo en context is het steeds opnieuw een klus om de workshopserie zo in te richten dat alle deelnemers optimaal profiteren. Gelukkig slaagt het campagneteam daar heel aardig in, zo blijkt ook uit de evaluatie.

Evaluatie positief
Niet alleen uit een groot aantal aanmeldingen, maar ook uit de evaluatie na afloop blijkt dat de campagne strategische netwerken in een behoefte voorziet. Ook wordt de gekozen methodiek als nuttig ervaren.
95 procent van de deelnemers (met name directeuren, managers en educatie-specialisten) vindt dat de workshops bijdragen aan het inzicht in de opgave waarvoor de bibliotheek staat en ruim 70 procent van de deelnemers is van mening dat de workshopserie daadwerkelijk zorgt voor een versnelling van het veranderproces. 80 procent verwacht dat zijn of haar bibliotheek in de komende jaren een substantieel groter bereik zal realiseren bij de doelgroep 0-4 jaar en dat geldt voor bijna 90 procent waar het gaat om de doelgroep 4-12 jaar. 25 procent verwacht dat ook het bereik bij de doelgroep 12-18 jaar zal groeien. Tot slot kan worden gemeld dat de begeleiding vanuit Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken door 100 procent van de geënquêteerden als professioneel wordt gekwalificeerd.

Strategisch netwerken

Strategisch netwerken

Strategisch netwerken

Terug naar het overzicht