Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Regionale conferenties de Bibliotheek op school een succes28-11-2011

In november 2011 is verspreid over het land een zestal regionale conferenties georganiseerd met als centrale thema de Bibliotheek op school. Hierbij gaat het om de bundeling van succesvolle projecten tot een gezamenlijke formule en structurele aanpak. De Kunst van Lezen programmalijn ‘Bibliotheek op de Basisschool’ maakt deel uit van deze formule.

Netwerken op strategisch niveau
De conferenties vormen een onderdeel van de lobbyfase waarin bestuurders en beslissers op lokaal en provinciaal niveau de gewenste verbinding kunnen maken tussen diverse beleidsterreinen en organisaties. Doel van de conferenties is bibliotheekdirecties, schoolbestuurders, wethouders en gemeenteambtenaren een beeld te laten vormen over de (verder) uit te zetten aanpak en de beleidskeuzes die moeten worden gemaakt. In totaal hebben zo’n 550 deelnemers, afkomstig uit bibliotheken, onderwijs en overheid, de conferenties bijgewoond.

Gezamelijke formule en structurele aanpak
Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor een gezamenlijke aanpak: succesvolle projecten worden geďntegreerd en doorontwikkeld tot de formule de Bibliotheek op school. Deze wordt zowel landelijk als provinciaal ondersteund. Er wordt een structurele samenwerking gerealiseerd tussen bibliotheek, onderwijs en gemeente op zowel strategisch, beleidsmatig als uitvoerend niveau. De maatschappelijke positie van bibliotheken wordt verstevigd. De taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen worden meetbaar verbeterd en de formule kan worden uitgebouwd met een aanpak voor het verminderen van laaggeletterdheid.

Meer lezen, beter in taal!
Keynotespreker in alle conferenties was Kees Broekhof (Sardes). Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkelde Monitor de Bibliotheek op school overtuigde hij de toehoorders van het feit dat een structurele samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs aantoonbaar bijdraagt aan de woordenschat en taalontwikkeling en hiermee aan de lees- en leerresultaten van leerlingen. Klik hier voor de brochure Meer lezen, beter in taal. En klik hier voor de presentatie van Kees Broekhof.

Werken in fases
Dagvoorzitter Thomas van Dalen daagde de sprekers en deelnemers uit na te denken over de vraag wat er nodig is om samen op een hoger plan te komen. Klik hier voor de presentatie van Thomas van Dalen. Jellie Tiemersma en Marleen Wijnen, landelijk projectleiders van de Bibliotheek op school, schetsten een perspectief in aanpak en tijd. In januari 2013 zijn de diverse (fysieke en digitale) onderdelen geďntegreerd tot een formule; als een strik om de projecten. Zover is het nog niet: de komende maanden wordt hard gewerkt aan de randvoorwaarden die de implementatie en borging door basisbibliotheken mogelijk moeten maken.

Netwerken en keuzes maken
Bij een keuze voor deze aanpak moeten tussentijds op lokaal/regionaal niveau strategische netwerken worden gerealiseerd. Gemeente, bibliotheek en onderwijs moeten komen tot een gezamenlijke visie als basis van het (verder) te ontwikkelen beleid. Met de bezuinigingen - en in een aantal provincies toenemende vergrijzing -zullen radicale en creatieve keuzes moeten worden gemaakt die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor (bibliotheek)organisaties. Al tijdens de conferenties zelf bleek een aantal partijen (PSO’s, provincie Limburg en enkele wethouders) bereid dit proces te willen ondersteunen en/of faciliteren! Kunst van Lezen ondersteunt dit traject o.m. door het aanbieden van de cursus Netwerken.

Klik hier voor een indruk per regionale conferentie.

Enkele tweets:
Professional in #debibliotheekopschool cruciaal voor succes en resultaten! Aantoonbaar door onderzoek.

De kracht van #debibliotheekopschool zit in de netwerken op strategisch niveau. Een gezamenlijk beleid en ketenaanpak is cruciaal.

debibliotheekopschool kan de maatschappelijke waarde van de bibliotheek vergroten door strategische samenwerkingen!

Deelnemers gaan met tas vol kansen (i.p.v. bedreigingen) naar huis na conferentie #debibliotheekopschool in Roermond! Slag wordt gemaakt!

Rol wethouder Roermond: luisteren, visie ontwikkelen en verbinden. Voorbeeld op conferentie #debibliotheekopschool in Roermond.

Wethouder Roermond: #debibliotheekopschool moet mogelijk zijn op alle scholen in gemeente. Vereist investering en ook creativiteit!

Professionele bibliothecaris is een bepalende factor bij succes #debibliotheekopschool

In stad Utrecht is slag gemaakt van inhoudelijke naar ook strategische samenwerking in #debibliotheekopschool via taalpilots.

Regioconf2011Zwolle-01.jpg

Terug naar het overzicht