Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school PO/VO/MBO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VO/MBOLeesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen brochures31-12-2011

Kunst van Lezen heeft enkele brochures ontwikkeld. U kunt de brochures hieronder elektronisch doorbladeren en/of downloaden. Ook kunt u brochures over BoekStart bestellen door een mail te sturen naar Seher Hazinedar. Graag naam, postadres, titel brochure en aantal (max 20) vermelden. Bibliotheken kunnen de BoekStartbrochures bestellen via de digitale bestellijst. De brochures over de Bibliotheek op school kunt u bestellen via de portal.

 

CoverKvL6kl.jpg

Brochure 'BoekStart. Een strategisch verhaal'
Vanaf eind 2008 is het leesbevorderingsprogramma BoekStart ontwikkeld. Doel was om de ‘vergeten’ groep van nul-jarigen en hun ouders in aanraking te laten komen met (het lezen van) boeken en hen er samen van te laten genieten. Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken mee. De komende jaren wordt BoekStart verder geïmplementeerd in de kinderopvang. Om verder succes te verkrijgen en te behouden, zal de continuïteit gewaarborgd moeten worden. Borgen in beleid van zowel de Bibliotheek als in dat van de samenwerkingspartners en verankering in een structureel netwerk, zijn de sleutels tot succes. De Bibliotheek zal zelf de ingeslagen weg moeten continueren. De geboden informatie in deze brochure is hiertoe uitgangspunt en handreiking.Meer voorlezen, beter in taal

Brochure 'Meer voorlezen, beter in taal' van Kees Broekhof & Maryse Nijhof-Broek (Sardes, update september 2017)
Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt. Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling te hebben. Deze brochure gaat in op het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart. Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken.


BoekStart in de kinderopvang, mei 2015

Brochure 'BoekStart in de kinderopvang' van Marleen Kieft (Oberon, mei 2015)
Deze brochure beschrijft aan de hand van voorbeelden en verhalen uit Den Haag, Goes en Nijkerk hoe een structurele en nauwe samenwerking is ontstaan tussen Bibliotheek, kinderopvang en gemeente. Hun praktijkervaringen vormen een bron van informatie en inspiratie voor andere Bibliotheken en kindercentra in Nederland.CoverBibliotheekopdebasisschool.jpg

Een update van 'Bibliotheek op de Basisschool'
Er ontstaan de laatste jaren steeds meer ‘schoolbibliotheken nieuwe stijl’: volwaardige schoolbibliotheken op basisscholen, die geborgd zijn in het beleid van zowel Bibliotheek als basisschool. Kunst van Lezen wil deze tendens stimuleren en heeft onderzoeksbureau Oberon daarom gevraagd een landelijk overdraagbaar model op te stellen voor het realiseren van een schoolbibliotheek op basisscholen. Dit model wordt beschreven in deze brochure. Het model bestaat uit een aantal keuzemenu’s die als hulpmiddel kunnen dienen voor scholen en bibliotheken die plannen hebben om dergelijke schoolbibliotheken te realiseren.
Deze brochure is helaas niet meer beschikbaar in gedrukte vorm.

CoverHetplezierinlezenstaatvoorop.jpg

Een update van 'Het plezier in lezen staat voorop'
Dit is een handleiding voor de praktische organisatie van leesbevorderingsnetwerken. In deze brochure leest u hoe scholen en Bibliotheken door leesbevorderingsnetwerken meer samenhang brengen in hun werkwijze met betere leesvaardigheid van kinderen als resultaat.
Deze brochure is helaas niet meer beschikbaar in gedrukte vorm.Bekijk de brochure Meer lezen, beter in taal

Brochure 'Meer lezen, beter in taal' van Kees Broekhof (Sardes, september 2017)
Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. In deze brochure vindt u argumenten om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven met als bijkomend effect dat hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze betere lezers worden. Bibliotheek en (basis)school delen de doelstelling om van kinderen betere lezers te maken. De Bibliotheek kan de school helpen dit doel te bereiken: met goede, actuele boeken en deskundigheid. Een structurele samenwerking tussen Bibliotheek en school is dan ook van cruciaal belang.Bekijk de brochure Werken aan netwerken, 2e druk

Brochure 'Werken aan Netwerken' (gewijzigde herdruk december 2012) over strategische leesbevorderingsnetwerken
In deze brochure - geschreven voor managers en beleidsmedewerkers - wordt ingegaan op het strategisch belang van leesbevorderingsnetwerken. De auteurs Stieneke Eising en Marie-Anne Raaijmakers reiken handvatten aan om op organisatieniveau verder te komen met bestaande netwerken of het initiatief te nemen tot een leesbevorderingsnetwerk. Op basis van argumentatie, ontleend aan (inter)nationaal leesbevorderingsonderzoek, wordt het gesprek aangegaan met directies van kinderopvang, schoolbesturen, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren om partijen te overtuigen van de maatschappelijke toegevoegde waarde van Bibliotheken op het terrein van leesbevordering.
Boekenlegger bij brochure Werken aan Netwerken.CoverSchoolbiebsHertogenbosch.jpg
Brochure 'SchoolBiEB 's-Hertogenbosch'
Een van de Bibliotheken die met recht als voorloper beschouwd kan worden op het gebied van schoolbibliotheken is Bibliotheek ’s-Hertogenbosch. In de komende jaren krijgen alle Bossche basisscholen een schoolBiEB; dat betekent dat alle leerlingen op termijn een aantrekkelijke boekencollectie binnen handbereik hebben. Deze brochure is bedoeld om te informeren en te inspireren. Er wordt beschreven wat de schoolBiEB-formule inhoudt en hoe in ’s-Hertogenbosch concreet wordt gewerkt aan de totstandkoming van schoolbibliotheken. Maar daarnaast dient de tekst ook ter inspiratie om op zoek te gaan naar elementen uit de formule die voor andere Bibliotheken in andere gemeenten, met andere lokale omstandigheden, van waarde kunnen zijn.CoverSchoolbiebsHertogenbosch.jpg

Brochure 'Lezen meten, een basis voor beleid - Monitor meting 2012-2013' van Kees Broekhof (Sardes, september 2014)
Deze brochure laat het landelijke beeld zien dat naar voren komt uit de monitormeting van de Bibliotheek op school in 2012-2013. Het blijkt dat veel kinderen veel plezier beleven aan lezen. Er blijkt echter ook nog werk aan de winkel te zijn, want in de hogere groepen wordt steeds minder gelezen, vooral door jongens. Zowel leerkrachten als ouders laten kansen liggen om hier iets aan te doen. De monitor biedt een basis om dit in de samenwerking tussen school en Bibliotheek doelgericht aan te pakken.
KvLMeerlezenbeterintaalvmbo150px.jpg

Brochure 'Meer lezen, beter in taal - vmbo' van Kees Broekhof (sep 2015)
Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Deze brochure beschrijft, op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe vrij lezen op school en vrijetijdslezen thuis bijdragen aan de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen. De mediatheek en de Bibliotheek zijn voor de school de partners bij uitstek om het lezen te stimuleren. Deze brochure geeft daarom ook richtlijnen voor een effectieve samenwerking tussen vmbo-scholen en Bibliotheken / mediatheken.De Bibliotheek op school in het vmbo brochure
Brochure 'De Bibliotheek op school in het vmbo' van Marleen Kieft (Oberon, juni 2013)
Deze brochure beschrijft hoe zes Bibliotheken en vmbo-scholen samenwerken om het lezen en leren van de leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. Hun ervaringen vormen voor anderen een rijke bron van informatie en inspiratie. Het doel van deze brochure is dan ook dat Bibliotheken en vmbo-scholen ideeën kunnen opdoen die bij hun lokale situatie passen. Allerlei onderwerpen komen aan bod, variërend van de beleidsmatige kanten van de samenwerking tot uitvoering in de onderwijspraktijk. De brochure geeft ook praktische tips en adviezen. Klik hier voor de complete praktijkbeschrijvingen.Meer lezen, beter in taal - mbo
Brochure 'Meer lezen, beter in taal - mbo' van Kees Broekhof en Tessa van Velzen (dec 2016)
Deze brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

 

 


Terug naar het overzicht