Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school BO/VO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VOLeesbevorderingsnetwerken

De totstandkoming van lokale en regionale leesbevorderingsnetwerken.


Klik hier voor meer informatie over de Campagne Leesbevorderingsnetwerken. Klik hier voor de eindrapportage van deze campagne. Diverse documenten over Leesbevorderingsnetwerken, zoals bijvoorbeeld de adviesnotitie, rapportages en het projectplan vindt u hier. Klik hier voor het factsheet Meer lezen, beter in taal - Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking.

 

 

 

Film over Leesbevorderingsnetwerken

Waarom netwerken?
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering. De ontwikkeling van structurele strategische, beleidsmatige en uitvoerende leesbevorderingsnetwerken is een kernpunt van Kunst van Lezen. Het is de schil om de andere twee programmaonderdelen.

Doel van deze netwerken is het bijeenbrengen van relevante partijen op het terrein van leesbevordering en taalonderwijs met de lokale Bibliotheek als spil en aanvoerder van dit netwerk. De deelnemers aan het netwerk wisselen onderling kennis en ervaringen uit en ontwikkelen een gezamenlijke, integrale visie op de aanpak van leesbevordering in het onderwijs in brede zin.

Netwerken in niveaus
Het is belangrijk dat iedere betrokkene binnen een basisbibliotheek een verantwoordelijkheid heeft op zijn of haar niveau. Dit betekent dat Kunst van Lezen uitgaat van vier afzonderlijke netwerken:
1.       Een horizontaal strategisch netwerk
2.       Een horizontaal beleidsmatig netwerk
3.       Een horizontaal uitvoerend netwerk
4.       Een verticaal intern netwerk

Deze vier netwerken en hun onderlinge relatie staan beschreven in de

Leesbevorderingsnetwerken

Campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau
Kunst van Lezen heeft vanaf 2009 de leesbevorderingsnetwerken op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau centraal gesteld om succesvol te werken met BoekStart en de Bibliotheek op school. Verder zijn bibliotheekmedewerkers en directies in de vorm van pilots, trainingen en een zestal regionale conferenties geïnformeerd over recente ontwikkelingen en kansen voor samenwerking op meerdere niveaus.

Dit traject wordt in 2012-2015 vervolgd waarbij het versterken en borgen van leesbevorderingsnetwerken centraal staat. Uit de vele aanmeldingen voor de campagne Leesbevorderingsnetwerken op managementniveau blijkt dat de strategische laag serieus aan de slag gaat met borging van leesbevordering in het beleid van basisbibliotheken. In 2013 en 2014 organiseert Kunst van Lezen samen met de PSO’s provinciale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en Bibliotheken.

Klik hier voor de film Meer lezen, beter in taal van Kees Broekhof, een van de sprekers op de conferenties.

Publicaties over netwerken
In het voorjaar van 2011 is de publicatie Het plezier in lezen staat voorop verschenen. Daarin worden praktische handvatten geboden voor de start en organisatie van een netwerk voor leescoördinatoren.

In december 2012 is de gewijzigde herdruk van de publicatie Werken aan netwerken uitgekomen. Deze beschrijft strategische netwerkvorming voor managers en beleidsmedewerkers. Er wordt met name ingegaan op de strategische rol die een Bibliotheek kan innemen in een lokaal netwerk.

Leesbevorderingsnetwerken en de Lokale Educatieve Agenda
Oberon heeft in opdracht van Kunst van Lezen in voorjaar 2011 een advies uitgebracht voor directies, waarin aangegeven wordt welke stappen moeten worden gezet voor het verkleinen van de afstand tussen de Bibliotheek, de gemeente en schoolbesturen. Dit met als doel deel te kunnen nemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA).